ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 30 / 2002
03.05.11
 


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Ταχ. Δ/νση:     ΟΜΗΡΟΥ 8
                          105 64  ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.:        33.52.604-605
FAX:        33.52.617
Αθήνα, 27.02.2002    Αριθ. Πρωτ.: 455


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ    ΑΡ. 30 / 2002


Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, συνήλθε μετά από πρόσκληση του Προέδρου της σε τακτική συνεδρίαση την 28/01/2002 στο κατάστημά της, αποτελούμενη από τον κ. Κ. Δαφέρμο, Πρόεδρο, και τους κ. κ. Σ. Λύτρα, Ε. Κιουντούζη, Β. Παπαπετρόπουλο, Ν. Αλιβιζάτο, και Α. Παπαχρίστου, τακτικά μέλη. Παρούσα χωρίς δικαίωμα ψήφου ήταν η κ. Ε. Τσιγγάνου, Γραμματέας.

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων,

(ι) αφού έλαβε υπόψη το άρθρο 19 παρ. 1 περ. θ’ του Ν. 2472/1997,
(ιι) αφού έλαβε υπόψη το γεγονός ότι τον τελευταίο καιρό πληθαίνουν οι προσφυγές πολιτών προς την Αρχή με αιτήματα σχετικά με τη νομιμότητα διατήρησης των αρνητικών φωτογραφιών από τους φωτογράφους-δημιουργούς και προβολής των φωτογραφιών αυτών στις προθήκες των καταστημάτων τους χωρίς τη συγκατάθεση των εικονιζομένων,
(ιιι) αφού έλαβε υπόψη την από 28/01/2002 εισήγηση επί του 8ου θέματος της ημερήσιας διάταξης (υπόθεση ***) του κ. Α. Παπαχρίστου,

εξέδωσε ομοφώνως την ακόλουθη
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ


1.     Σύμφωνα με το νόμο περί πνευματικής ιδιοκτησίας (Ν. 2121/1913, άρθρα 2 παρ. 1 και 4 και 38 παρ. 4) οι φωτογραφίες προστατεύονται ως πνευματικά έργα, εφόσον έχουν πρωτότυπο χαρακτήρα. Σύμφωνα με την Οδηγία 93/98 της Ε.Ε. (άρθρο 6), πρωτότυπη είναι η φωτογραφία εφόσον είναι αποτέλεσμα της προσωπικής πνευματικής εργασίας του δημιουργού.
Με βάση τα παραπάνω, θα πρέπει να γίνει δεκτό ότι και οι φωτογραφίες γάμου αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του φωτογράφου, ο οποίος και δικαιούται να τηρεί στο αρχείο του τα αρνητικά.

2.     Το δικαίωμα, όμως, αυτό του φωτογράφου συγκρούεται με το δικαίωμα της προσωπικότητας των εικονιζόμενων προσώπων (ΑΚ 57). Τα πρόσωπα αυτά δεν μπορούν να ζητήσουν τα αρνητικά –εκτός αν κάτι τέτοιο έχει συμφωνηθεί–  δικαιούνται ωστόσο να απαγορεύουν κάθε χρήση που παρά τη θέλησή τους προσβάλλει το δικαίωμα επί της ιδίας εικόνας, στοιχείο του γενικότερου δικαιώματος της προσωπικότητάς τους.
Ο Πρόεδρος
                                                                       Η Γραμματέας
Κωνσταντίνος Δαφέρμος

Επιτ. Αντιπρόεδρος Αρείου Πάγου                Ευγενία Τσιγγάνου