Πληροφορίες Εγγραφής
26.01.09
Μέλος του Σωματείου μπορεί να εγγραφεί κάθε φυσικό πρόσωπο που ασκεί αποκλειστικά και μόνο το επάγγελμα του φωτογράφου και κατοικεί ή έχει έδρα το Νομό του Ηρακλείου.

Μέλη επίσης της Ένωσης μπορούν να εγγραφούν ο πρόεδρος ή ο Διευθύνων Σύμβουλος και δύο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Ανώνυμης Εταιρείας καθώς και ο Πρόεδρος και ο γενικός γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου Συνεταιρισμού και μέχρι δύο από τους διαχειριστές εταίρους εταιρείας περιορισμένης ευθύνης εφόσον οι ανωτέρω δεν ασχολούνται με άλλο επάγγελμα άσχετο με αυτά της επαγγελματικής οργάνωσης που προτίθενται να συμμετάσχουν.

Κάθε φυσικό πρόσωπο ή εκπρόσωπος νομικού προσώπου έχει το δικαίωμα να είναι μέλος σε δύο το πολύ πρωτοβάθμιες επαγγελματικές οργανώσεις.

Εγγραφή μελών

Για να γίνει κάποιος μέλος του Συλλόγου, πρέπει να υποβάλει έγγραφη αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, με την οποία θα δηλώνει την περί εγγραφής του βούληση, και να συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις που αναγράφονται στην προηγούμενη παράγραφο.

Στην αίτηση πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία της ταυτότητος του, το ασκούμενο επάγγελμα, η διεύθυνση της κατοικίας του και της επιχείρησης του, και ο αριθμός του ασφαλιστικού του βιβλιαρίου.

Μαζί με την αίτηση του ο αιτών υποβάλλει στο Σύλλογο υπεύθυνη δήλωση περί της κύριας επαγγελματικής οργάνωσης που έχει επιλέξει για την άσκηση του δικαιώματος του εκλογής αντιπροσώπων στις δευτεροβάθμιες Οργανώσεις.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου υποχρεούται να συζητήσει την αίτηση εγγραφής στην πρώτη συνεδρίαση του και μέσα σε τριάντα ημέρες από την υποβολή της το αργότερο. Εάν το υποψήφιο μέλος συγκεντρώνει τις παραπάνω προϋποθέσεις το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγκρίνει την αίτηση και να προχωρήσει στην εγγραφή του.

Αν η αίτηση απορριφθεί ή παρέλθει προθεσμία των τριάντα ημερών ο ενδιαφερόμενος δικαιούται να προσφύγει στο Μονομελές Πρωτοδικείο μέσα σ' ένα μήνα από την κοινοποίηση της απορριπτικής απόφασης ή από την παρέλευση της πιο πάνω προθεσμίας.

Η ιδιότητα του μέλους αποκτάται ένα μήνα μετά την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ή από της τελεσιδικίας της απόφασης που διατάσσει την εγγραφή.